Będzie zwolnienie z części opłaty za egzamin na prawo jazdy?

Do Sejmu trafił senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. 

Projektowane rozwiązanie będzie polegać na dokonaniu zmian w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami polegających na: 

  • wprowadzeniu zapisu, na podstawie którego zwalniane będą z wnoszenia opłaty za część praktyczną egzaminu państwowego osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywać będzie się pojazdem, o którym mowa w art. 54 ust. 5 pkt 1,
  • wprowadzeniu obowiązku utworzenia i prowadzenia internetowej bazy o pojazdach dostosowanych do rodzaju schorzenia osoby niepełnosprawnej będących w dyspozycji ośrodków szkolenia kierowców. Zadanie to będzie realizował podmiot wyznaczony przez ministra do spraw gospodarki spośród jednostek organizacyjnych jemu podległych lub nadzorowanych.

Celem projektu jest zniesienie dla osób niepełnosprawnych opłaty za praktyczną część egzaminu państwowego na prawo jazdy, w przypadku gdy egzamin nie odbywa się pojazdem wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, lecz pojazdem osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia. Ponadto, przewiduje się utworzenie strony internetowej z wykazem pojazdów dostępnych na egzamin osób niepełnosprawnych.

Image: