Więcej uprawnień na kategorię B prawa jazdy

Spokojnie, testy na prawo jazdy nie zostaną zmienione, ale posiadacze kategorii B prawa jazdy zyskają więcej uprawnień. Czy w związku z tym wzrośnie cena egzaminu praktycznego na kat. B prawa jazdy?

Resort infrastruktury proponuje, aby posiadacze amatorskich praw jazdy kat. B otrzymali możliwość kierowania pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t do 4,25 t oraz nieprzekraczającej 4250 kg.

Do konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych trafił projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Zmiany te stanowić będą implementację do polskiego ustawodawstwa dyrektywy Rady Unii Europejskiej w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywy w sprawie praw jazdy.

Poseł pyta

Poseł Marek Rutka wystosował interpelację dotyczącą zmian w ustawie o transporcie drogowym:

Szanowny Panie Ministrze,

do konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych trafił projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Zmiany te stanowić będą implementację do polskiego ustawodawstwa dyrektywy Rady Unii Europejskiej w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywy w sprawie praw jazdy.

Resort infrastruktury proponuje, aby posiadacze amatorskich praw jazdy kat. B otrzymali możliwość kierowania pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t do 4,25 t oraz nieprzekraczającej 4250 kg. Wymagane byłoby zasilanie paliwami alternatywnymi, jak również posiadanie uprawnień od minimum 2 lat. W chwili obecnej prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania pojazdami o dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 3,5 tony.

1. Jako że postulowane zmiany ustawowe wpłyną na życie milionów Polek i Polaków, proszę o wyjaśnienie następujących kwestii:

2. Na jakim etapie znajdują się prace legislacyjne i ustalenia międzyresortowe ww. projektu?

3. Jaki jest przewidywany termin wprowadzenia w życie proponowanych zmian?

4. Czy nowe uprawnienia będą nabywane "automatycznie" przez posiadaczy prawa jazdy kat. B?

5. Czy przewidziane są okresy przejściowe na drodze do nabycia nowych uprawnień?

6. Czy w związku z postulowanymi zmianami zmodyfikowane zostaną egzaminy na prawo jazdy?

7. Czy wzrośnie koszt egzaminów na prawo jazdy?

8. Czy proponowane uprawnienia będą honorowane w pozostałych krajach na obszarze Unii Europejskiej?

9. Czy polski rząd posiada informacje w kwestii integracji dopuszczalnych limitów masy i wymiaru w różnych państwach Unii Europejskiej?

http://ministerstwonaukijazdy.pl/korytarz-zycia-i-jazda-na-suwak-zrob-sz...

Ministerstwo odpowiada

Odpowiedzi udzielił Rafał Weber - sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury

W związku z koniecznością wdrożenia do prawa polskiego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/645 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy Minister Infrastruktury przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw umieszczony w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem UC18. W projekcie zawarto szereg przepisów dostosowujących polskie przepisy do zmian wynikających z ww. dyrektywy w tym przepis zmieniający zakres uprawnień do kierowania pojazdami wynikającymi z kategorii B prawa jazdy. Zaproponowano, aby można było kierować pojazdem samochodowym zasilanym paliwami alternatywnymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz nieprzekraczającej 4250 kg. Taka możliwość zostałaby dopuszczona jeżeli przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 t wynika z zastosowania paliw alternatywnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, a informacja o tym przekroczeniu jest odnotowana w dowodzie rejestracyjnym. Dodatkowym warunkiem byłoby posiadanie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 2 lat. Przepis ten wynika bezpośrednio z przepisów dyrektywy 2006/126/WE zmienionych ww. dyrektywą. Zgodnie z uzasadnieniem wynikającym z tej dyrektywy przepis ten jest wprowadzony, aby państwa członkowskie, w celu działań na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy jakości powietrza, dzięki ułatwianiu korzystania z pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi, miały możliwość zezwolenia, aby na ich terytorium posiadacze prawa jazdy kategorii B mogli prowadzić niektóre rodzaje pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi, których maksymalna dopuszczalna masa jest większa niż 3 500 kg, ale nie przekracza 4 250 kg. Zgodnie z dyrektywą ta możliwość przekroczenia 3 500 kg powinna być dostępna pod warunkiem że dodatkowa dozwolona masa wynika wyłącznie z dodatkowej masy alternatywnych systemów napędu, oraz z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków przewidzianych w celu uniknięcia negatywnego wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

1. Na jakim etapie znajdują się prace legislacyjne i ustalenia międzyresortowe w/w projektu?

Projekt ustawy jest obecnie po konsultacjach społecznych i uzgodnieniach międzyresortowych.

2. Jaki jest przewidywany termin wprowadzenia w życie proponowanych zmian?

Planowany termin wprowadzenia w życie ww. zmian to pierwsza połowa 2021 roku.

3. Czy nowe uprawnienia będą nabywane "automatycznie" przez posiadaczy prawa jazdy kat. B?

Każda osoba spełniająca warunki określone w przepisach ustawy będzie nabywała uprawnienia do kierowania ww. pojazdami z mocy ustawy bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności.

4. Czy przewidziane są okresy przejściowe na drodze do nabycia nowych uprawnień?

Ze względu na ustawowe nabycie uprawnień przez wszystkich spełniających wymagania nie jest konieczny, żaden okres przejściowy.

5. Czy w związku z postulowanymi zmianami zmodyfikowane zostaną egzaminy na prawo jazdy?

W związku z wprowadzeniem ww. przepisów nie ma konieczności modyfikacji egzaminów państwowych na prawo jazdy.

6. Czy wzrośnie koszt egzaminów na prawo jazdy?

Wprowadzenie w życie ww. przepisów nie wpłynie na koszt egzaminów państwowych na prawo jazdy.

7. Czy proponowane uprawnienia będą honorowane w pozostałych krajach na obszarze Unii Europejskiej?

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/126/WE w sprawie praw jazdy przepis jest wprowadzany przez dany kraj Unii i tylko na jego terytorium. Dlatego też pozostałe kraje nie mają obowiązku uznawania takiego uprawnienia.

8. Czy polski rząd posiada informacje w kwestii integracji dopuszczalnych limitów masy i wymiaru w różnych państwach Unii Europejskiej?

W odniesieniu do mas i wymiarów pojazdów wynikających z uprawnień do kierowania pojazdami wszystkie warunki określone są w przepisach ww. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/126/WE w sprawie praw jazdy.

Zobacz: Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Image: