Czy możesz obejrzeć film ze swojego egzaminu na prawo jazdy?

Jak zapewne wiesz, że egzamin na prawo jazdy jest nagrywany. W trakcie jego trwania rejestrowany jest zarówno dźwięk jak i obraz. Po co nagrywa się egzamin na prawo jazdy?

Powodów nagrywania egzaminów na prawo jazdy jest kilka

Ośrodki ruchu drogowego podlegają kontroli organów nadrzędnych. W chwili obecnej organami prowadzącymi WORD-y są urzędy marszałkowskie. W skrajnych przypadkach, kiedy wykryte zostaną nieprawidłowości w przebiegu egzaminu, uprawnienia do kierowania młodemu kierowcy mogą zostać nawet odebrane.

Losowo filmy z egzaminów na prawo jazdy podlegają losowej kontroli przeprowadzanej przez egzaminatora koordynującego w WORD. To pewien rodzaj kontroli wewnętrznej.

Z wynikiem egzaminu możesz się nie zgodzić. W takim przypadku dowodem na jego przebieg – nieprawidłowy lub prawidłowy – jest właśnie film. Odwołanie od wyniku egzaminu na prawo jazdy należy zgłosić najpóźniej 14 od jego daty. Masz też prawo do złożenia skargi na egzaminatora, podobnie jak w wyżej wymienionym przypadku także i tutaj dowodem na nieprawidłowe, niegrzeczne zachowanie osoby egzaminującej Cię jest właśnie film.

Egzaminator, który przeprowadzał egzamin na prawo jazdy, jeśli wszczęto postępowanie wyjaśniające dotyczące oceny przeprowadzonej części praktycznej egzaminu państwowego lub sposobu jego przeprowadzenia.

Ostatnią okolicznością umożliwiającą obejrzenie swojego egzaminu na filmie jest… Twoja prośba. Każda osoba przystępująca do egzaminu na prawo jazdy może wnioskować o udostępnienie go, niezależnie od tego jaki był wynik egzaminu na prawo jazdy. Oznacza to jednak, że dyrektor WORD może, ale wcale nie musi Ci go udostępnić.

Kto ma dostęp do filmów egzaminacyjnych?

Opisane wyżej okoliczności można ująć w cztery punkty określone w z § 7 ust. 3. rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. Zarejestrowany przebieg części praktycznej egzaminu państwowego mogą przeglądać wyłącznie:

  1. Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona;
  2. Egzaminator nadzorujący;
  3. Osoba kontrolująca WORD w imieniu Marszałka Województwa;
  4. Osoba egzaminowana lub jej pełnomocnik oraz egzaminator, który przeprowadził ten egzamin – w przypadku złożenia skargi na sposób przeprowadzenia egzaminu;
  5. Egzaminator, który przeprowadził ten egzamin – w przypadku wszczęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego oceny przeprowadzonej części praktycznej egzaminu państwowego lub sposobu jego przeprowadzenia.

Ciebie jako osobę zainteresowaną obejrzeniem swojego egzaminu praktycznego na prawo jazdy powinien zainteresuje punkt 1, gdzie określono osobę posiadającą upoważnienie dyrektora ośrodka ruchu drogowego. Aby je uzyskać musisz złożyć stosowny wniosek.

Reasumując  film z egzaminu na prawo jazdy powinien zostać udostępniony każdemu kursantowi, bez względu na to, czy odwołanie od wyniku egzaminu złożyli czy też nie.

Ministerstwo infrastruktury uważa, że należy korzystać z umiarem.  Ośrodki egzaminacyjne chcą uniknąć sytuacji w których wszystkie nagrania z egzaminów państwowych na prawo jazdy były dostępne dla wszystkich bez ograniczenia. Sytuacja taka spowodować, ze każde nagranie będzie dostępne w sieci Internet, a niedoświadczeni i rozgoryczeni kandydaci na kierowców będą wylewać żale (słusznie lub nie) na poszczególnych egzaminatorów czy WORD – y szargając niejednokrotnie ich reputację.

Testy na prawo jazdy takie same jak w WORD

Image: